/Files/images/psiholog/SAM_3606.JPGРобота психолога з дітьми

Робота психолога з дітьми включає три основні напрямки, що є взаємопов'язаними та взаємодопов­нюючими:

1. Розвивальна робота. Мета цього напрямку ро­боти — активна участь і вплив психолога на процес виховання особистості та індивідуальності дитини. За­вданнями його є забезпечення відповідності розвитку дитини віковим нормативам; допомога вихователям в індивідуалізації виховання і навчання дітей; розвиток здібностей, нахилів дітей.

Зміст і форми роботи:

♦ психолог опрацьовує програми, спрямовані на розвиток як окремих сторін психіки, так і на розви­ток особистості в цілому з урахуванням завдань роз­витку на кожному віковому етапі. Програми включа­ють психологічну і педагогічну частини. Психологічну частину психолог здійснює самостійно, педагогічну — опрацьовує і здійснює (коригуючи при потребі) ра­зом з вихователем, залучаючи і батьків;

♦ розвиток пізнавальних процесів та здібностей відповідно до вікових можливостей дітей: розвиток сенсомоторних здібностей, сприймання і спостережливості, пам'яті, активізація творчої уяви, мислення, мови;

♦ вироблення індивідуального стилю діяльності, що відповідає типологічним особливостям дитини і може компенсувати труднощі, зумовлені підвищеною збуд­ливістю, надмірною чутливістю, інертністю або швид­кою розумовою втомлюваністю; формування елементів саморегуляції у поведінці вихованців;

♦ розвиток (шляхом вправляння в ігрових ситу­аціях) соціально спрямованих навичок поведінки та комунікативних умінь у дітей, які зазнають труднощів у спілкуванні;

♦ формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання з урахуванням необхідності роз­витку кожного з компонентів шкільної зрілості: розу­мового, комунікативного, мотиваційного, емоційно-вольового;

♦ забезпечення психологічних умов для розвитку нахилів та здібностей дітей у гуртках та студіях; на­дання відповідної психологічної допомоги їх керівни­кам;

♦ психолог відповідно до своїх інтересів та здібно­стей сам може вести систематичну розвивальну робо­ту в гуртку чи студії.

2. Психологічне вивчення і діагностична робота з дітьми. Метою діагностичної роботи є поглиблене психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усьо­го періоду дошкільного дитинства, виявлення індивіду­альних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, їх динаміки від середньої групи і до вступу до школи; з'ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини; відставан­ня чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.Діагностичну роботу відповідно до конкретних за­вдань можна проводити з окремою дитиною, з гру­пою дітей, а також з дитиною в умовах звичайної родинної обстановки.Результати психолого - педагогічного вивчення є підставою для складання індивідуалізованих, особистісно-орієнтованих розвивальних і корекційних про­грам.

3. Профілактична та корекційна робота. Метою профілактично-корекційної роботи є забезпечення від­повідних психологічних умов для нормального само­почуття дитини в дошкільному закладі, профілактика порушень у динаміці розвитку дітей та усунення тих перешкод, що гальмують або деформують розвиток особистості, попередження психологічних переванта­жень та невротичних зривів у дітей; психологічна до­помога в адаптації дітей раннього віку, молодшого дошкільного віку та новеньких дітей старшого віку до умов дошкільного закладу; опрацювання рекомендацій для батьків і вихователів — як допомагати дітям лег­ше привчатись до умов дошкільного закладу; обсте­ження дітей під час переводу із старшої групи у підготовчу з метою розробки рекомендацій батькам на літо щодо збагачення умов розвитку сина чи доньки у потрібному напрямку та вироблення індивідуальних програм корекційної роботи для вихователів на на­ступний рік.

/Files/images/psiholog/SAM_3619.JPG/Files/images/psiholog/SAM_3646.JPG/Files/images/psiholog/SAM_3641.JPG/Files/images/psiholog/SAM_3604.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi