/Files/images/spetsalsti/пенр.jpgСпівпраця психолога з педагогічним колективом

дошкільного навчального закладу

Метою співпраці психолога з педагогічним колек­тивом є підвищення рівня психологічної компетент­ності, підтримка зацікавленості до вивчення кожної дитини, розвиток психологічного мислення, допомога кожному вихователеві в опануванні методами інди­відуального й особистісно орієнтованого підходу, умін­ня визнавати кожну дитину як підростаючу особис­тість, поважати її і надавати відповідну допомогу.

Орієнтовні напрямки роботи психолога з педагогічним колективом дошкільного навчального закладу

1. Вивчення запитів вихователів усіх груп, спе­ціалістів, що ведуть гуртки, студії щодо психологічних проблем, пов'язаних з дітьми та їхніми батьками.

2. Підвищення психологічної освіти вихователів: пе­редбачити, спланувати і здійснювати систему освітніх заходів, що мають на меті підвищення психологічної культури і професійної компетентності вихователів.

3. Практична допомога вихователям у створенні розвивального середовища та сприятливого психоло­гічного клімату в групах:

4. Підготовка психолого-педагогічних консиліумів із залученням педагогічних працівників, лікаря з ме­тою аналізу поведінки та розвитку дитини (за запи­тами вихователів, батьків чи з ініціативи психолога).

5. Проведення занять (семінарів, дискусій, обгово­рень) за запитами вихователів: психологічний аналіз як державних, так і варіативних програм для шкільних за­кладів, ознайомлення з новинками психологічної віт­чизняної і світової літератури; обговорення сенсаційних педагогічних повідомлень, цікавого досвіду, педагогічних інновацій, визначення доцільності їх впровадження; прогнозування змін у власній роботі, заохочення до творчого опрацювання змісту і форм роботи з дітьми на основі досвіду і нахилів вихователів.

6. Аналіз планів вихователів з точки зору їх від­повідності віку та можливостям дітей.

7. Проведення психотерапевтичної роботи з ви­хователями, спрямованої на підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі, на подолання стресових ситуацій, на забезпечення повноцінного відпочинку, на розвиток творчої думки, творчого підходу у здійсненні освітньо-виховного процесу.

8. Надання невідкладної психолого - педагогічної допомоги у гострих конфліктних ситуаціях, під час життєвих криз особистості (різних працівників дош­кільного закладу), у випадках стихійних лих. тощо.

9. Консультування вихователів з широкого кола особистих проблем.

/Files/images/spetsalsti/ГШШШ.jpg

/Files/images/spetsalsti/Рисунок1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 103

Коментарi