Результати моніторингу якості освіти за 2017 - 2018 н.р.

/Files/images/мОНИТОРИНГ 1.png

/Files/images/МОНИТОРИНГ 2.png

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Звіт про діяльність ДНЗ за 2017 - 2018 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі Наказу МОІН України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю», зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю».

Метою звітування визначено подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завданнями звітуванняє забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління дошкільним навчальним закладом; стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області (далі дошкільний заклад) функціонує з 1984 року. Завідувач – Крюковська Світлана Іванівна ( освіта – вища, педагогічний стаж 27 років, на посаді керівника – 12 років). Протягом 2017-2018 навчального року дошкільний заклад здійснював освітню діяльність відповідно до діючих нормативних документів:

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Закону України «Про освіту»,

- Конституції України,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»

- Кодексу Цивільного Захисту України,

- Закону України «Про відпустки»,

- Кодексу Законів про Працю України,

- Комплексної освітньої програми «Світ дитинства»,

- Програмно-методичного комплексу «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років»,

- Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,

а також: Планом роботи ДНЗ № 81 на 2017-2018 н.р., Статутом дошкільного закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача дошкільним закладом, Планом розвитку ДНЗ № 81 на період 2012-2018 р. та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНЗ № 81 «БІРЮСИНКА»

Засновником і власником Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі Департамент) є органом управління майном дошкільного закладу, здійснює його фінансування. Штатний розпис на 2016-2017 навчальний рік відповідає типовим штатним нормам в межах затвердженого кошторисом фонду заробітної плати. Відповідно до рекомендацій МОІН України, Профспілки освіти і науки України ( лист від 17.02.2011 № 1/9-108, № 02-8/97) штатний розпис погоджено з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації дошкільного закладу, погоджений з Департаментом освіти і науки.

Дошкільний заклад за проектом розрахований на 7 вікових груп, фактично функціонують 7 груп (з яких 3 групи загального розвитку в тому числі 1 група раннього віку), в яких виховується в середньому 75 дітей, з режимом перебування 12 г), в яких забезпечується догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та 4 групи компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору (в яких виховується та отримує лікувально-відновлювальні послуги у середньому 53 дитини, з режимом перебування 10,5 г), в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, корекційно-відновлювальна та лікувальна робота. Мова навчання і виховання в дошкільному закладі українська. На кінець навчального року дошкільний заклад відвідує 128 дітей ( нормативна потужність 95 місць).

Юридична адреса дошкільного закладу: 69095, м. Запоріжжя, вул. Козача, б. 2, телефон (061) 787-46-21, функціонує власний сайт: dnz81.edukit.zp.ua, електронна пошта: biriusynka@ukr.net, забезпечено супроводження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» та проведено серед громадськості роз’яснювальну роботу щодо функціювання електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний заклад.

Для занять та ігор дітей, для здійснення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, що мають порушення зору, створені задовільні умови, а саме, обладнанні спеціальні приміщення:

- групові осередки;

- музично-спортивна зала;

- кабінет учителя-логопеда;

- кабінет офтальмолога;

- ортоптичний (лікувальний) кабінет;

- медичний кабінет з ізолятором;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики;

II. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 6 «Положення про дошкільний навчальний заклад», Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу» впродовж року. До переліку обов’язкових документів, за ведення, формування і збереження яких відповідає завідувач, внесено «Документи про зарахування дитини в ДНЗ». Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється у відповідності до п.12 «Положення про дошкільний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305. На кожну вікову групу оформлені теки, в яких зберігаються списки дітей групи, свідоцтва про народження, направлення для зарахування в дошкільний заклад, заяви батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу, для дітей груп компенсуючого типу додатково витяги з протоку засідання ЗО ПМПК та списки граничного перебування в них дітей на підставі витягу з протоколу ЗО ПМПК. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої відбувається наприкінці оздоровчого періоду у серпні. Прийом дітей у групу раннього віку здійснюється щорічно у липні, серпні.

Контингент вихованців впродовж 2017-2018 навчального року було збережено, станом на 01.05.2017 року складає 128 вихованців: з них 74-в групах загального розвитку; 54-в групах компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору.

Наповнюваність груп загального розвитку, компенсуючого типу за останні роки, перевищує нормативи: у групі раннього віку: на 9 дітей; у групах дошкільного віку на 3-6 дітей; у групах компенсуючого типу: на 1-3 дитини. Така ситуація обумовлена великою кількістю дітей в мікрорайонні, попитом батьків щодо отримання дошкільної освіти дітьми в умовах дошкільного закладу, або потребують корекції вад зору у спеціалізованих групах. За звітний період показник середньої відвідуваності складає 62,4 %, що є нижче середнього показника по району, місту (65%). На контролі завідувача залишається питання щодо збереження затвердженого дитячого контингенту, зниження кількості пропусків дітьми дошкільного закладу без поважних причин, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з батьками вихованців.

III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У дошкільному закладі на початок 2017-2018 навчального року трудовий колектив налічував 45 осіб ( 4 з яких знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років). Із загальної кількості: педагоги-23, обслуговуючий персонал-22. Впродовж звітного періоду звільнено 5 вихователів, 1 технічний працівник. Прийнято на роботу-3 вихователя, 1 технічний працівник. Причинами звільнення працівників є низький рівень готовності вихователів початківців до практичної роботи з дітьми, низька оплати праці, стан здоров’я працівників, вихід на пенсію за вислугу років. На сьогоднішній день в дошкільному закладі 1 вакансія вихователя, 1 вакансія прибиральниці (на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника). Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами адміністрація співпрацює з міським центром зайнятості, головним спеціалістом територіального відділу освіти з кадрових питань, з директором Запорізького педагогічного коледжу.

Прийом працівників на роботу здійснювався в порядку, визначеному Кодексом Законів про працю України, Законом України від 11.07.2001 р № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу у новій редакції (затверджених 25.06. 2013 року, реєстраційний № 253/20), Правилами внутрішнього трудового розпорядку (затверджені загальними зборами трудового колективу ДНЗ, протокол № 1 від 21.09.2016 р.), Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом. При прийомі на роботу проводяться співбесіди для визначення причин звільнення з останнього місця роботи, визначається готовність працювати з дітьми, вивчаються записи в трудовій книжки. Звільнені за статтями 41,42 КЗпП України на роботу не приймались. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність, симпатій педагогів, професійно-індивідуальної спрямованості членів групи на основі співбесід, спостережень і тестувань. Попередні медичні огляди - обов’язкова умова при прийомі на роботу в дошкільний заклад працівників різних категорій: педагогів, обслуговуючого персоналу. На постійному контролі адміністрації питання дотримання термінів проходження обов’язкових періодичних медичних оглядів працівниками. Резервами роботи керівника з кадрами залишається питання збереження контингенту працівників, забезпечення сприятливих умов праці та згуртованості колективу, оптимізація роботи з наставництва досвідчених педагогів з вихователями початківцями та педагогами, які працюють не за фахом.

Педагогічний процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти: вихователі, вчителі-дефектологи (тифлопедагоги), вчитель-логопед, музичний керівник, інструктор фізкультури, вихователь-методист, практичний психолог. З них мають вищу освіту: 18 (82%); середню спеціальну 4 (18%); вищу кваліфікаційну категорію – 8 (36%), 1 кваліфікаційну категорію – 4 (18%), 2 кваліфікаційну категорію – 3 (14%), педагогічні звання – 6 (27%). Слід відзначити, що адміністрація створює для педагогів оптимальні умови для професійного росту: у поточному навчальному році атестовано 7 педагогів, 5 з яких підвищили кваліфікаційну категорію. Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога, відповідно плану.

Адміністрація дошкільного закладу створює працівникам сприятливі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу відмічається стабільністю та результативністю.

IV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016-2017 Н.Р.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність навчального закладу, управлінська діяльність спрямовувалась на забезпечення вирішення педагогічним колективом завдань щодо реалізації вимог Базового компоненту дошкільної освіти, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі у 2016-2017 н.р. спрямовувалась на реалізацію річних завдань, а саме: формування свідомої соціальної та морально-етичної компетентності дошкільників шляхом проектної діяльності (І рік); продовження роботи щодо виховання патріотичних почуттів, національної свідомості дошкільників засобами краєзнавства(II рік); формування екологічної культури та використання природного фактору в оздоровленні дошкільнят на «екологічній стежині» (I рік). Навчально-виховний, корекційно-відновлювальний процеси здійснювались за комплексною освітньою програмою «Світ дитинства» (науковий керівник А.М.Богуш, 2015) і «Програмно-методичним комплексом розвитку незрячих дітей від народження до 6 років» (автори: Вавіна Л.С., Бутенко В.А., Гудим І.М.).

Пріоритетним напрямом діяльності колективу дошкільного закладу залишається робота по збереженню і зміцненню здоров’я вихованців, забезпечення дітей повноцінним раціональним харчуванням. На виконання п.2 ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту», комплексного плану оздоровчих заходів ДНЗ №81, затвердженого рішенням педради №1 від 31.08.2016, з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення умов для повноцінного фізичного розвитку дошкільників проводилась фізкультурно-оздоровча робота. За результатами аналізу, медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою підготовленістю вихованців визначено, що організація роботи з фізичного виховання здійснюється на достатньому рівні, про що свідчать результати моніторингу діагностичного обстеження:

Всього обстежено

Рівні

Початок навчального року

Кінець навчального року

96-поч. навч. року

107-кінець н.р.

В

45

64

С

42

44

Н

9

3

Перспективами фізкультурно-оздоровчої роботи визначається:

- організація гурткової роботи фізкультурно-оздоровчого напряму, з метою вдосконалення у дітей навичок володіння м’ячем, шляхом впровадження програми «Школа м’яча»;

- оптимізація взаємодії з батьками, шляхом залучення сімей вихованців до проведення спільних спортивних заходів.

Аналіз моніторингу стану здоров’я дітей визначив, що у 2016 році поглибленим медичним оглядом охоплено 100% дітей. За результатами профілактичного медичного огляду вихованців в дошкільному закладі дітей I групи здоров’я 39, що складає 30% від загальної кількості; II групи - 86 дітей ( 67%), III групи – 4 (3%).

За фізкультурними групами діти розподілені наступним чином:

Вікова категорія

Всього дітей

Фізкультурні групи

основна

підгот.

спец

Ранній вік

22

19

3

-

Дошкільний вік

107

64

28

15

Всього

129

83

31

15

Аналіз моніторингу визначив, що показник здоров’я дітей у 2016 році (у порівнянні з минулим роком) не покращився. Рівень захворюваності дітей, кількість днів пропущених дітьми з причини хвороби, має тенденцію на підвищення, по деяким показникам є сталим. Причинами визначено: неякісний ранковий фільтр у групах; наявність неврегульованих повітряно-крапельних інфекцій; нестабільність температурного режиму у між опалювальний періоди; недотримання наступності у системі загортовуючих заходів в ДНЗ та сім’ї.

Перспективами у роботі колективу по зниженню рівня захворюваності, покращення стану здоров’я дітей визначено: пропагування здорового способу життя, піднесення ролі фізичного виховання серед батьків та дітей; вдосконалення системи адміністративного контролю за якісною реалізацією комплексного плану оздоровчих заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Важливим чинником, що впливає на стан здоров’я дітей є повноцінне харчування. Щомісячний моніторинг виконання норм харчування визначав: в середньому фізіологічні потреби дітей в основних продуктах задовольнялися в групах раннього віку на 89 %, в дошкільних групах на 86%( проти 77%, 74% у 2015 році). Виконанні натуральні норми харчування на 1 дитину: м'ясо, масло вершкове, олія, яйце. Дотримання встановленої вартості харчування у середньому за рік склало: діти до 3-х років- на 98%; діти від 3-х до 6(7) років-93%. Резервами роботи колективу з даного питання визначається: забезпечення дітей повноцінним харчуванням, дотримання встановленої вартості харчування, дотримання вимог санітарного регламенту в процесі прийому, зберігання продовольчої сировини, вдосконалення роботи комісії громадського контролю: за якістю харчування дітей, дотриманням вимог щодо постачання і зберігання продовольчої сировини, станом організації харчування дітей у групах.

v. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ У 2016-2017 Н.Р.

Результатом діяльності колективу є значні досягнення педагогів та дітей. Формування свідомої соціальної та морально-етичної компетентності дітей дошкільного віку здійснювалось через вдосконалення професійної майстерності педагогів: проведення занять Творчої майстерні «Допомагаємо дітям проектувати життя», використання педагогами в практичній діяльності набутих навичок сприяло підвищенню рівня вмінь дітей свідомо робити власний вибір і проектувати правила соціально-моральної поведінки (за результатами діагностики); огляду-конкурсу осередків ігрової діяльності, спрямованого на модернізацію предметно-розвиваючого середовища, збагаченню соціального досвіду дошкільників, залученню батьків вихованців до проблеми соціалізації дошкільників засобами сюжетно-рольової гри; колективного перегляду «Формування соціально-моральної компетентності дошкільників в процесі організації сюжетно-рольової гри», під час якого вихователі групи «Промінчик» Куліш Ю.В., Грінченко Н.І. продемонстрували значні досягнення дітей старшого дошкільного віку: вміння дітей спільно грати, виявляти самостійність у виборі ігрового матеріалу, розгортати ігрові дії. Вихователі вдало знаходять ефективні прийоми керівництва грою, допомагають дітям розгорнути ігровий сюжет, підключитися до гри однолітків, забезпечують атмосферу психологічного комфорту.

На виконання річного завдання щодо виховання патріотичних почуттів, національної свідомості у дошкільників засобами краєзнавства, з педагогами проведено семінар-практикум «Ознайомлення із Запорізьким краєм-засіб патріотичного виховання дошкільників» (Куліш Ю.В., Грінченко Н.І., Дубровіна Я.М.), завдяки якому педагогами вдосконалено рівень професійної підготовленості у оволодінні сучасним інструментарієм щодо формування патріотично-налаштованої особистості дошкільників.

Вагоме значення для формування у дітей любові до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього українського - відіграли заходи: свято української мови «Красива, чудова Шевченківська мова» (вчитель-логопед Данильченкова І.О.), в якому брали участь діти старшого дошкільного віку, учні колегіуму №98, вихованці школи мистецтв № 1; екскурсія вихованців-майбутніх першокласників до «Шевченківської світлиці» ЗОШ №1; свято української пісні «Оберігова країна» (музичний керівник Єгорова Л.В.) в якому брали участь діти, батьки вихованців, педагоги, вихованці школи мистецтв № 1; депутат Запорізької міської ради Гурська Н.М., воїни національної гвардії України, які знаходяться на реабілітації у Запорізькому військовому госпіталі. У рамках проведення заходу проведено акцію «Великодній кошик солодощів для військових», в якій брали участь працівники, батьки вихованців. Зібрані солодощі у ході акції передано під час свята військовим. Аналіз результативності проведених заходів довів, що такі форми співпраці учасників навчально-виховного процесу не тільки сприяють патріотичному вихованню дошкільників, але й покращують результативність взаємодії з наступності дошкільної і початкової ланки освіти, забезпечують налагодження взаємодії з батьками вихованців, активізують батьківську громадськість для участі у волонтерському русі допомоги українській армії.

Результатом творчої роботи педагогів є створення медіа-теки «Віртуальні екскурсії Запорізьким краєм» для дітей дошкільного віку, матеріали якої успішно використовувались у роботі з дітьми, батьками вихованців. Результати анкетування батьків показали, що неформальний підхід педагогів до реалізації завдань патріотичного виховання дітей через використання сучасних комп’ютерних технологій змінив думку батьків щодо важливості знайомства дошкільників з рідним краєм з раннього дитинства, виховання у дітей поваги до традицій українського народу.

Аналіз результативності впровадження у роботу з дітьми проектної діяльності з екологічного виховання свідчить, що така своєрідна «навчальна лабораторія в природних умовах» сприяє формуванню у дошкільників екологічної свідомості, культури, спонукає дітей переносити екологічні знання у реальне життя, залучає малят до спілкування з природою. Результати діагностичного вивчення показали: завдяки цікавим «зупинкам» на створених педагогами маршрутах діти не тільки набувають знань про природу рідного краю, але у дітей формуються навички дбайливого ставлення до рослин, формуються знання про різноманітність рослинного світу України. Значну роль в оздоровленні дошкільнят відіграло створення за участю педагогів, дітей і батьків «екологічної зупинки» – «Лікарські рослини Хортиці», з допомогою якої діти розширили уявлення про різноманітність лікарських трав, навчились встановлювати взаємозв’язок рослинного світу і людини.

Впровадженню ефективних педагогічних технологій у навчально-виховний, корекційно-відновлювальний процес сприяло затвердження науково-педагогічною радою ЗОІППО парціальної програми «Цікавинки самостійного пізнання світу» (автор вчитель-дефектолог Кузнецова Н.В.), яка була презентована автором під час Майстер-класу «Запрошуємо до казки: експериментування з різним природним матеріалом». Впровадження педагогами дошкільних груп даної програми у освітній процес сприяє формуванню у дошкільників свідомої самостійності, інтересу до пізнання світу через пошуково-дослідницьку діяльність. Перспективами роботи визначено розробка серії моделей конспектів занять для всіх вікових груп.

З метою популяризації та поширення педагогічного досвіду педагогів, підвищення позитивного іміджу дошкільного закладу колектив брав участь у міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті-2016», у номінації «Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти». Педагогічний досвід вчителів-дефектологів: Остапенко В.В. «Розвиток дрібної моторики рук дітей, які мають порушення зору, з використанням елементів технології Марії Монтессорі» , Кузнецової Н.В. «Формування у дошкільників з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами пошуково-дослідницької діяльності на основі технології Марії Монтессорі», відзначені Дипломом лауреатів I ступеня.

Показником результативності роботи педагогічного колективу є досягнення дітей. Вивчення динаміки досягнень дітей здійснювалось педагогами та адміністрацією впродовж року у формі моніторингових досліджень, контрольних зрізів знань дітей, бесід, спостережень, комплексного та тематичного контролю.

Під час колективних переглядів: формування соціально-моральної компетентності дошкільників в процесі організації сюжетно-рольової гри (Куліш Ю.В., Грінченко Н.І., середній-старший дошкільний вік); використання розвиваючих технологій та розвиток мовленнєвої активності дітей під час мовленнєвого заняття (Кузьменко Т.В., молодший дошкільний вік), заняття з краєзнавства «Запоріжжя працею славне» (Грінченко Н.І., середній-старший дошкільний вік); формування математичної компетентності (Когут К.О., старший дошкільний вік), – майже 65% дітей показали достатній рівень розвитку компетентностей за відповідними освітніми лініями.

За результатами моніторингових досліджень визначено, що проведення практичним психологом Дубровіною Я.М. підгрупових корекційно-розвиваючих занять соціально-емоційного розвитку «Стежинками казки у світ людських стосунків», «Тяжкий і радісний шлях до знань» та спрямованій корекційній роботі вихователів, діти досягли добрих результатів щодо формування соціально-емоційної та пізнавальної компетентності. Проаналізувавши та узагальнивши результати діагностики пізнавальної, соціальної та емоційної сфер дошкільників варто зазначити прогресивні зміни в їх особистісному становленні. У 70% дошкільників прослідковуються позитивні зміни проявів гіперактивності, тривожності, агресивності та соціальної компетентності (в цілому по ДНЗ).

Сфера дитини

Початок навчального року

Кінець навчального року

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Пізнавальна сфера

17%

29%

40%

14%

44%

40%

14%

2%

Соціальна сфера

12%

23%

35%

30%

30%

42%

26%

2%

Емоційна сфера (агресивність, тривожність)

40%

¾

41%

19%

13%

¾

38%

49%

Однією з головних причин недостатнього формування соціально-емоційної компетентності у 30% вихованців визначено відсутність у батьків усвідомлення щодо необхідності корекції проблем соціально-емоційної сфери дітей, відмова від співпраці з психологічною службою.

Аналіз результатів проведення діагностики, контрольних зрізів та спостережень за діяльністю дітей продемонстрував, що показники компетентності особистості дошкільників сформовані на достатньому рівні (в цілому по ДНЗ).

Освітні лінії

Початок навчального року

Кінець навчального року

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Особистість дитини

12%

30%

34%

24%

39%

41%

19%

1%

Дитина в соціумі

17%

20%

43%

20%

30%

40%

25%

5%

Дитина в природному довкіллі

28%

33%

39%

---

41%

40%

19%

---

Дитина у світі культури

29%

30%

20%

21%

35%

43%

22%

---

Гра дитини

30%

30%

30%

10%

33%

44%

23%

---

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

22%

27%

33%

18%

30%

37%

31%

2%

Мовлення дитини

5%

29%

36%

30%

18%

33%

35%

14%

Психологічною службою (практичний-психолог Дубровіна Я.М.) систематично організовано вивчення рівня готовності дітей до шкільного навчання. Результати свідчать, що 100% дітей готові до шкільного навчання. У них в достатній мірі сформована соціальна позиція молодшого школяра, вміння взаємодіяти з однолітками, виконувати та реагувати на вимоги дорослого, контролювати свою поведінку.

Кількість

дітей

Рівні готовності до шкільного навчання

Готов

умовно готов

не готов

35

33

2

---

Досягненню результативності сприяє взаємодія педагогічного колективу ДНЗ № 81 та педагогічного колективу ЗК № 98 у вирішенні питань перспективності і наступності в навчанні дітей. Взаємодія колективів регламентується перспективним планом роботи та «Угодою з питань наступності в навчанні та вихованні дітей». На виконання завдань Міської програми із забезпечення наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти проведені спільні заходи: екскурсії вихованців до шкільної кімнати і бібліотеки; участь у святі «Першого дзвоника», «Останнього дзвоника», проведення Дня відкритих дверей в колегіумі та дошкільному закладі; система взаємовідвідування вихователями старших груп та вчителями організованої діяльності дітей; проведення Круглого стола за участю вихователів старших груп і вчителів початкової ланки з питань підготовки дітей до шкільного навчання та полегшення адаптації першокласників до шкільних умов; проведення спільних заходів: спортивних змагань «Веселі старти»; «День української мови», «Свято української пісні», «Про своє здоров’я дбай-правила не забувай». Для формування уявлення дітей про школу, інтересу до пізнавальної та інтелектуальної роботи для дітей старшого дошкільного віку проводився цикл під групових корекційно-розвивальних занять «Тяжкий і радісний шлях до знань», «Стежинками казки у світ людських стосунків». Перспективою в роботі залишається взаємодія з питань патріотичного виховання дітей, залучення батьків майбутніх першокласників до навчально-виховного процесу, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

Для забезпеченні варіативної складової у дошкільному закладі створені умови для розвитку вокально-музичних здібностей обдарованих дітей: впродовж року організовано роботу гуртка вокального співу на безоплатній основі «Мелодійні нотки» (керівник Єгорова Л.В., музичний керівник). Наприкінці року Єгоровою Л.В. проведено творчий звіт для батьків у формі свята української пісні, на якому діти продемонстрували навички сольного та хорового виконання українських пісень, за результатами аналізу роботу гуртка визначено результативною, завдяки високому професіоналізму керівника, вміння підібрати доступний для виконання дітьми музичний матеріал, викликати у дітей інтерес до музичної діяльності. Перспективами роботи з обдарованими дітьми визначено активізація роботи педагогів по виявленню природних здібностей дітей: художньо-естетичних, мовленнєво-комунікативних. Залучення обдарованих дітей до продуктивних та мистецьких видів діяльності, участь у районних, міських, обласних конкурсах, які спрямовані на підтримку та розвиток творчих здібностей дошкільників.

На виконання наказу ДНЗ №81 від 11.04.2016 р № 038р. «Про організацію роботи з обліку дітей дошкільного віку у 2016 році» робочою групою складено списки дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою (2 дітей), причиною невідвідування є стан здоров'я дітей. Визначено, що діти отримують дошкільну освіту у центрі розвитку дитини «Семицветик». В дошкільному закладі створено електронний банк даних дітей за адресами проживання, закріпленими за ДНЗ №81, за роками народження. Затверджено план заходів по роботі з дітьми п’ятирічного віку. Вирішенню завдання щодо пошуку нових форм взаємодії з батьками сприяє робота консультативного центру «Слабозора дитина вдома» на базі ДНЗ №81 для батьків дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням. Робота здійснюється шляхом розповсюдження буклетів, візитивок про план роботи, дати та тематику проведення консультацій. Батькам за телефоном пропонувалась консультативна допомога спеціалістів дошкільного навчального закладу за запитом у зручний для відвідувачів час. Перспективами роботи щодо оптимізації роботи Консультатційного центру «Слабозора дитина вдома» є здійснення роботи фахівців-консультатнів дистанційно через сторінки власного сайту. Аналіз кількісних показників відвідування батьками консультативного центру у 2016-2017 навчальному році свідчать про збільшення чисельності батьків, які потребують отримання професійної кваліфікованої допомоги стосовно навчання, розвитку і виховання дітей з порушеннями зору.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Матеріально – технічне забезпечення навчального закладу:

1

Кількість будівель

2

2

Тип приміщення

типове

3

Загальна площа будівлі навчального закладу

1063

4

Під господарськими будівлями і спорудами

291

5

Під земельною ділянкою:

Під зеленими насадженнями

Під дорожнім (твердим) покриттям

8031

5245

1432

6

Загальна площа приміщень навчального закладу

1282,4

7

Площа групових кімнат

7 – (899,3)

8

Кількість спальних кімнат

7

9

Музично-спортивна зала

73,2

10

Методичний кабінет

8,4

11

Медичний кабінет

5,2

12

Ігрові майданчики

7

13

Тіньові навіси

7

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу впродовж 2016-2017 навчального року відбувалась за затвердженим кошторисом на 2016, 2017 роки та перспективним планом покращення матеріально-господарської бази закладу на період 2012-2017 року.

Джерелами фінансування дошкільного закладу були бюджетні кошти, цільове фінансування з депутатського фонду, добровільні цільові внески батьків вихованців та осіб, які їх замінюють, спонсорська допомога. Адміністрація, колектив та батьки сприяють збереженню і поповненню матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Впродовж 2016-2017 н.р. за рахунок бюджету розвитку міста, депутатського фонду для потреб дошкільного закладу придбано основних засобів на загальну суму 66106, 45 грн.:

Найменування

к-сть

вартість

сума

Джерело фінансування

Холодильна камера

1

16499,00

16499,00

бюджет розвитку

Ноутбук

1

9500,00

9500,00

бюджет розвитку

М’який ігровий модуль «Будівельник»

1

7490,00

7490,00

бюджет розвитку

Прес прасувальний

1

11545,45

11545,45

бюджет розвитку

Пральна машина 8 кг.

1

11092,00

11092,00

бюджет розвитку

Ноутбук

1

9980,00

9980,00

депутатський фонд, Васильчук Г.М.

Впродовж 2016-2017 навчального року дошкільний заклад підтримувала депутат Запорізької міської ради Гурська Ніна Миколаївна, від Опозиційного блоку. Завдяки порушених адміністрацією клопотань, колективних звернень батьків вихованців, Гурська Н.М. у травні 2016 року надала допомогу у придбанні будівельних матеріалів для капітального ремонту підлоги тіньового навісу на прогулянковому майданчику групи «Дружна сімейка» на суму 9900,00 грн.; допомогла в організації суботника на суму 5000,00 грн., завдяки чому силами батьків групи «Дружна сімейка» проведено капітальний ремонт підлоги та фарбування металевих конструкцій тіньового навісу, пофарбовано ігрове та спортивне обладнання на груповому прогулянковому майданчику. Що забезпечило комфортне перебування дітей раннього віку на прогулянці у теплу пору року.

Також у травні 2017 року Гурська Н.М. виділила кошти у сумі 9900,00 грн.. для придбання нових господарчих шаф у всі вікові групи, що забезпечило упорядковане зберігання господарчого інвентарю для прибирання групових приміщень у відповідності до вимог Санітарного регламенту.

Завдяки поповненню батьками вихованців рахунку дошкільного закладу благодійного фонду «Освіта» у період з 01.06.2016 по 03.05.2017 року батьками вихованців надана благодійна допомога на суму: 47т. 866 грн., завдяки чому групи і службові приміщення забезпечені миючими засобами, господарчим інвентарем, столовим і кухонним посудом, канцелярським приладдям, іграшками, постільною білизною, будівельними маиеріалами. Всього Зусиллями працівників, батьків, депутатів міської ради, спонсорів, бюджету розвитку міста значно покращено стан матеріально-технічної бази дошкільного закладу, що свідчить про цілеспрямоване виконання «Плану розвитку дошкільного навчального закладу (ясел-садку) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» на 2012-2017 роки» в частині «Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази». Однак відсутність необхідного обсягу коштів не дозволяє поповнити в повному обсязі потреби в забезпеченості комп’ютерною технікою, оновленні лікувально-відновлювальної бази, ремонту частини покрівлі будівлі, здійснити ремонт цоколю та центрального входу будівлі, системи опалення та водопостачання в підвальному приміщенні будівлі, відновлення підлоги у 6 тіньових навісах на вуличних ігрових майданчиках закладу, встановлення на ігрових майданчиках спортивного та ігрового обладнання, лав та столів для дітей, відновлення освітлення території дошкільного закладу, забезпечення протипожежного обладнання.

Будівля і приміщення дошкільного закладу використовуються раціонально за призначенням, мають задовільний стан, їх оснащення, в цілому, відповідає діючим санітарним вимогам.

Для збереження й своєчасного обліку майна в дошкільному закладі щорічно мною видається наказ і створюється комісія з постановки на облік та списання матеріальних цінностей. Слід відзначити плідну роботу інвентаризаційної комісії, оскільки впродовж багатьох років, за результатами планових та позапланових перевірок, не було встановлено порушень нормативно-правових актів стосовно зберігання матеріальних цінностей дошкільного закладу.

Щороку у квітні, до початку літнього оздоровлення, обладнання групових майданчиків ремонтується і фарбується: за допомогою батьків, працівників; батьківським комітетом завозиться сертифікований річковий пісок. Перспективним планом покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу передбачено обладнання пісочниць кришками, на теперешній день проблема вирішуюється за рахунок використання м’яких тентів.

Співпраця колективу дошкільного закладу та батьків сприяє суттєвим змінам в матеріально-технічному забезпеченні дошкільного закладу, спрямованому на його безперебійне функціонування, виконання вимог техніки безпеки, покращення умов перебування дітей та організації навчально-виховного процесу.

Спільно з членами батьківського комітету дошкільного закладу, який очолює Карпачева Тетяна Федорівна, щомісяця вирішувались питання щодо забезпечення дошкільного закладу миючими засобами, медикаментами, дезінфікуючими засобами, необхідним господарчим інвентарем, канцелярськими товарами, ремонту та обслуговування технологічного обладнання, ортоптичних апаратів. Батьківський комітет один раз на 2 місяці висвітлює через сайт дошкільного закладу, загальносадковий, групові батьківські куточки інформацію про використання благодійних коштів батьків, які поступають від батьків груп на Благодійний фонд «Освіта». Кошти БФ «Освіта» використовувались виключно для потреб дошкільного закладу, по узгодженню з батьківським комітетом, Радою ДНЗ, нецільового використання коштів не встановлено.

VII. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та працівників

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Для працівників дошкільного закладу два рази на рік організується проходження медичного профілактичного огляду, за рахунок бюджетних коштів. У відповідності до діючого Законодавства, окремим категоріям працівників надаються додаткові соціальні відпустки. Щороку затверджується і погоджується з профспілковою організацією графік щорічних відпусток, в якому вказуються терміни надання додаткових відпусток для кухарів, машиніста з прання, завгоспа, медичних сестер у відповідності до Колективного договору та Закону України «Про відпустки». У випадку хвороби працівників комісія соціального страхування дошкільного закладу оформлює листи непрацездатності і направляє їх для оплати до ЦБ територіального відділу освіти. В традиціях колективу матеріальна підтримка тривало хворіючих працівників, відвідування хворіючих у стаціонарах і на дому. За звітний період порушень не встановлено.

Здоров’я та розвиток дитини у більшій мірі залежить від їх харчування. В дошкільному закладі організація харчування вихованців регламентується: Законом України «Про дитяче харчування», Законом України «Про дошкільну освіту» ст. 35, Інструкцією з організації харчування у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06 р. № 298/227 зі змінами від 26.02.2013 № 202/165), Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, Листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.07 р. № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та іншими нормативними документами.

Адміністрація закладу приділяє особливу увагу організації харчування дітей, роботі харчоблоку, контролюю санітарний стан харчоблоку та допоміжних приміщень, дотримання графіку генерального та щоденного прибирання. Результати вносяться у санітарний журнал адміністративного контролю за санітарним станом приміщень харчоблоку, результати оговорюються на виробничих, оперативних нарадах, зборах колективу.

Завідувачем, спільно з медсестрою дієтичного харчування, кухарями розроблено примірне двотижневе меню на зимово-весняний, літньо-осінній періоди з розподілом продуктового набору за основними групами та з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, врахуванням вартості харчування для різних категорій дітей (раннього, дошкільного віку). Двотижневе примірне меню затверджене та узгоджено у встановленому порядку.

Відповідно до складеного двотижневого меню розроблені рецептурні та технологічні карти, які затверджені завідувачем ДНЗ.

В зв’язку з підвищенням вартості основних продуктів, несвоєчасну доставку їх в дошкільний заклад, недосконалістю тендерних поставок меню нерідко підлягає корекції, про що здійснюється відповідний запис у Журналі бракеражу готової продукції.

Вартість харчування дітей з 01.01.2017 року у групах раннього віку складає 17 грн. 40 коп. , у групах дошкільного віку-26 грн. 97 коп.

Систематичне ведення обліку вартості харчування, дає можливість прогнозувати обсяг замовлень на продукти харчування та корекцію щоденного меню. Щомісячно ведеться облік виконання норм харчування. Найбільш наближене до норми вживання таких продуктів, як м'ясо, масло вершкове, цукор, олія, яйця, картопля, проте продукти молочної групи, сир твердий, сік фруктовий, риба за останній рік не досягали 50% позначки у виконанні. У середньому показник норми харчування за основним набором продуктів складає 72%. Норми харчування виконуються не в повному обсязі, що пов'язано з підвищенням цін на продукти харчування, обмеженим фінансуванням.

Моніторинг фізіологічного позитивного розвитку дітей свідчить про оптимальне харчування дітей вдома і в дошкільному закладі.

Приготування страв в дошкільному закладі здійснюється у відповідності до затвердженого завідувачем меню-вимоги на заплановану кількість дітей. Добавка і зняття продуктів здійснюється на 4 і більше особи. Оцінка готових страв свідчить про відповідність фактичному виходу, добрим смаковим якостям, необхідній консистенції. Перед видачею їжі кухарі здійснюють виставку контрольних страв. Щоденне меню з рекомендованими стравами для домашньої вечері висвітлюється у куточках для батьків. Майстерність кухарів, їх відповідальне ставлення до приготування їжі для дошкільнят, забезпечує якісне харчування, яке позитивно оцінюється батьками та вихованцями. Але обмежене фінансування не дає можливості готувати страви у відповідності до примірного меню.

Робота, яку проводить ДНЗ щодо реабілітації здоров'я дітей, продовжується й вдома. Старша медсестра надає відповідні рекомендації щодо особливостей організації дієтичного харчування вдома.

В кожній групі діти впродовж дня забезпечені питною водою. В доступному для дітей місці знаходиться кип'ячена питна вода. Посуд для її зберігання чистий. Воду міняють щоденно, або за потребою.

В дошкільному закладі організовано громадський контроль за харчуванням дітей: відбувається чергування членів адміністрації на харчоблоці, члени профспілкового комітету залучаються до контролю за закладкою продуктів, зняття залишків продуктів у коморі, результати оприлюднюються на виробничій нараді, зборах трудового колективу. Впродовж квітня-травня 2017 року для контролю за роботою харчоблоку залучались члени батьківської громадськості, результати спостережень фіксувались у спеціальному журналі, обговорювались на засіданні батьківського комітету. Завідувач, відповідальні особи, вживають заходи щодо:

- неухильного дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі;

- профілактики харчових отруєнь;

- виконання грошового показника вартості харчування;

- вжиття невідкладних заходів щодо створення необхідних умов організації харчування дітей;

- здійснення контролю за режимом та культурою харчування дітей, формуванням культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят;

- організації різних форм співпраці з батьками для забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового способу життя.

З метою дотримання соціально-правових гарантій щодо забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, на виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.03.2016 № 125р «Про звільнення від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах» у дошкільному закладі організовано безоплатне харчування:

- дітям з сімей, які мають трьох і більше дітей – 3 дітей.

- дітям спеціальних груп – 54 дитини;

- Дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 2 дітей;

- дітям із числа сімей АТО – 3 дітей.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійснюється медичними працівниками: cтаршою медичною сестрою Олійник Н.В., лікарем- педіатром Калмиковою О.О.

В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. Медичний кабінет розташовано на першому поверсі, знаходиться у двох спеціально визначених приміщеннях: власне медичний кабінет та ізолятор (загальною площею 12 м2). В обох кімнатах до початку навчального року проведено поточний ремонт. Медичний кабінет обладнано у відповідності до вимог «Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу» та «Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги». Але відсутні ноші. Медичними препаратами, обладнанням медичний кабінет забезпечується за рахунок благодійних внесків батьків. На початок 2016-2017 навчального року придбані всі необхідні медичні препарати, дезенфікуючі засоби.

Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється за річним і місячним планами роботи. Щороку «План медико – профілактичної роботи в дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) комбінованого типу № 81 «Бірюсинка» затверджується завідувачем дитячого поліклінічного відділення комунальної установи Центральна поліклініка Жовтневого району. У березні 2017 року розроблено План заходів щодо забезпечення санітарного законодавства та проведення оздоровчих заходів у дошкільному закладі на 2017 рік, забезпечення його виконанням я тримаю на постійному контролі.

Щорічно, адміністрацією дошкільного закладу, разом з медичними працівниками розробляються заходи лікувально-профілактично-оздоровчого характеру. При цьому враховуються результати поглибленого огляду вихованців, умови дошкільного закладу, досвід роботи педагогів.

До фізкультурно-оздоровчих заходів включено:

Фізкультурні

Загартовуючи

Оздоровчі

Ранкова гімнастика.

Дні здоров'я.

Тижні фізкультури.

Фізкультурні розваги.

Фізкультурні свята.

Спортивні змагання.

Заняття з фізкультури.

Рухливі ігри.

Самостійна рухова діяльність.

Фізкультурні вправи.

Походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм).

1. Повсякденні

- провітрювання приміщень;

- щоденні прогулянки;

- сон при доступі свіжого повітря;

- миття рук, лиця, вух, носа.

2. Спеціальні:

- повітряні ванни;

- сонячні ванни;

- обтирання сухою рукавичкою;

- обливання стоп ніг;

Крапковий масаж.

Су – Джок терапія.

Доріжка здоров'я.

Пальчикова гімнастика.

Зняття зорової втоми.

Мімічна гімнастика.

Психокорекція.

Гімнастика після денного сну.

Збільшення тривалості прогулянок у теплу пору року.

Зміст і завдання фізкультурно-оздоровчої роботи визначені у відповідності з Базовим компонентом дошкільної освіти, методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563) та іншими державними нормативними документами з дошкільної освіти, річним планом, внутрішньо-садковими заходами.

Стан фізичного виховання, формування культурно-гігієнічних навичок та загартування дітей підлягає систематичному контролю з боку завідувача, вихователя-методиста та медичних працівників. Результати перевірок обговорюються на нарадах, педагогічних радах, зборах колективу та батьків.

З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. Структура і зміст заходів, які використовує дошкільний заклад (бесіди, лекції, консультації, формування папки-пересувки, інформаційні стенди, колективні перегляди, дні відчинених дверей, «Школа турботливих батьків») орієнтовані на активізацію ініціативи батьків та усвідомлення значущості особистої ролі у здійсненні оздоровчої роботи з дітьми.

Медичним персоналом, спільно з вихователем – методистом, завідувачем здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням. Відстежується моторна та загальна щільність занять, доцільність добору вправ у відповідності до стану здоров’я дітей, рівню їх фізичної підготовленості. За результатами контролю оформлюються протоколи.

Огляди дітей на педикульоз і коросту медсестрою проводяться за встановленим графіком. Результати фіксуються у журналах встановленого зразку.

Слід зазначити результативність роботи медичного персоналу дошкільного закладу в проведенні профілактичних щеплень, відповідно до календаря щеплень. Щорічно показник виконання щеплень у вихованців становить 68-79%. Причиною невиконання планових щеплень є: відсутність вакцини, медичні протипоказання після перенесених хвороб, негативний вплив засобів масової інформації щодо проведення щеплень, алергічні реакції у вихованців.

Щорічно проводиться планове обстеження вихованців на інвазованість гельмінтозами та протоозами. за останні роки в дошкільному закладі не реєструвались випадки інвазованості гельмінтозами та протоозами.

Позитивні результати обстежень отримані завдяки якісній профілактичній роботі медичних працівників, систематичній санітарно – просвітницькій роботі з учасниками навчально – виховного процесу, сумлінному виконанню своїх обов’язків помічниками вихователів, кухарями; результативною виховною роботою з дітьми щодо дотримання правил особистої гігієни, виконання заходів Районної програми боротьби з гельмінтами.

Завдяки впровадженню активних форм роботи, системі контролю, підвищився рівень психолого-педагогічної просвіти батьків, професійної компетентності педагогів у забезпеченні виконання комплексного плану оздоровчих заходів, моделей загартування та рухового режиму, комплексному використанню традиційних та нетрадиційних оздоровчих заходів. Проте, оздоровча робота потребує вдосконалення, про що свідчить підвищення показника соматичної захворюваності.

Забезпечення адміністративного контролю за медичним обслуговуванням дітей здійснює завідувач ДНЗ. Матеріали за результатами контролю узагальнюються актами, довідками, наказами та заслуховуються на педагогічних радах, нарадах завідувача, виробничих нарадах.

На виконання ст. 34 Закону України «Про дошкільну освіту» та наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 за № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» медичний персонал дотримується порядку медичного обслуговування дітей дошкільного віку.

Медична звітність своєчасно надається у дитяче поліклінічне відділення першої міської лікарні, у встановлені терміни, за встановленим зразком.

За результатами аналізу медично-профілактична робота, яка проводиться в дошкільному закладі, визначена задовільною.

Перспективами в роботі визначено:

- дотримання вимог нормативно-правових документів, які визначають роботу медичних працівників;

- підвищення якості медичного обслуговування вихованців дошкільного закладу;

- виконання плану оздоровчих заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності дітей;

- формування основ здорового способу життя в учасників навчально-виховного процесу;

- оптимізація медико – педагогічного контролю за фізичним виховання дошкільників;

- вжиття заходів щодо своєчасного виконання календарю профілактичних щеплень;

VIII. Стан охорони праці і безпеки життєдіяльності

Завідувач дошкільного закладу в організації роботи стосовно питань охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу керується наступними документами:

- ст.43, 50 Конституції України,

- ст. 26 Закону України «Про освіту»,

-ст. 13 розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року № 229-ІУ ,

- «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти» (наказ МОіН України від 01.08.2001 року № 563),

- «Кодексом Цивільного Захисту України»,

- «Положенням про дошкільний навчальний заклад (із змінами, внесеними постановою КМ № 1124 від 05.10.2009),

- Статутом ДНЗ,

- Заходами по створенню безпечних та нешкідливих умов виховання та праці, по запобіганню нещасних випадків під час освітньо-виховного процесу, затверджених виробничою нарадою ДНЗ (протокол № 4 від 17.01.2013 р. ).

На виконання статті 15 Закону України «Про охорону праці» в дошкільному закладі впроваджується державна політика в галузі охорони праці, яка базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей, відповідно до створення безпечних умов життєдіяльності, праці, навчання та виховання.

Діяльність працівників навчального закладу регламентується їх посадовими інструкціями (за формою згідно листа МОіН України від 15.05.1995 року № 1/9-169), які затверджені наказом по дошкільному закладу від 29.03.2013 р. №24р, а також інструкціями з охорони праці, які розроблені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9.

Для проведення всіх видів навчальної діяльності розроблені інструкції з безпеки життєдіяльності вихованців на вимогу п. 4.2.8. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітньо-виховного процесу в закладах освіти» (наказ МОіН України від 01.08.2001 року № 563).

Адміністрація та профспілковий комітет ДНЗ тримають на контролі своєчасність оновлення, внесення зміни до посадових інструкцій, інструкцій з безпеки життєдіяльності, інструкцій з охорони праці у відповідності до сучасних вимог.

Згідно ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 23.01.1997 року № 20/97-ВР, у колективному договорі встановлені взаємні зобов'язання адміністрації та трудового колективу щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема питань умов та охорони праці.

Відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку» від 18.11.1997 року № 642/97-ВР та ГУДПО МВС України від 30.09.1998 року № 348/ 70 розроблені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, інструкції з пожежної безпеки. Щорокупроводиться практичний тренінг з евакуації учасників освітньо-виховного процесу.

Адміністрація постійно тримає на контролі забезпечення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. У 2015 році завідувачем пройдено курсову перепідготовку при КП «Запорізький обласний центр охорони праці», отримано відповідне посвідчення. Однією з умов профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу-проведення інструктажів з педагогами, обслуговуючим персоналом. Призначені особи проводять всі види інструктажів (вступного, первинного, позапланового, повторного, цільового), відповідно до відомчих інструкцій та категорій посад. Педагогів інструктує Дубровіна Я.М., технічний персонал – Погонишева Н.Ф. Один раз на три роки здійснюється навчання з охорони праці працівників колективу. Останні навчання з питань Охорони праці з працівниками проведено у листопаді 2014 року (наказ від 13.11.2014 № 108р по ДНЗ № 81).

В будівлі дошкільного закладу розміщені плани-схеми евакуації учасників навчально-виховного процесу, затверджені завідувачем Крюковською С.І., звільнені від сторонніх предметів шляхи евакуації. Запасні виходи обладнанні відповідними покажчиками. З метою формування безпечних навичок поведінки у дітей, їх батьків, працівників дошкільного закладу в дошкільному закладі систематично проводяться тижні, декади та місячники пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху,обладнані куточки з безпеки життєдіяльності. Питання безпеки життєдіяльності вихованців обговорюються на зборах з батьківською громадськістю, проводиться профілактична робота щодо пожежної безпеки та дорожньо-транспортного травматизму тощо. На загальні батьківські збори у вересні, щороку, запрошуються представники ДАІ м. Запоріжжя, з метою профілактики та упередження дорожньо – транспортного травматизму учасників навчально – виховного процесу.

Для попередження нещасних випадків під час навчального процесу та у побуті, завідувачем розроблені комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм («План попередження травматизму під час навчально-виховного процесу в ДНЗ», «План заходів профілактики побутового травматизму серед педагогічного та дитячого колективів ДНЗ № 81», «План заходів з пожежної безпеки», тощо).

Щорічно оформлюються акти про стан готовності дошкільного закладу до роботи в поточному навчальному році та до оздоровчого періоду. За наявність бюджетного фінансування проводиться замір заміру опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі з оформленням акту.

В полі зору адміністрації і працівників знаходяться питання дотримання безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі, профілактика дитячого травматизму. Робота педагогів орієнтована на виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні щодо формування у дошкільників активної позиції та елементарної життєвої компетентності. У формуванні безпечних навичок життєдіяльності взаємодія дорослого з вихованцями, як правило, відбувається під час бесід, консультацій, інструктажів перед початком будь-якої діяльності, спеціально організованих занять, розваг, виставок дитячих поробок.

В дошкільному закладі впорядковано необхідну кількість наочного та дидактичного матеріалу для формування та закріплення у дітей знань про безпечну поведінку. Для батьків розроблено консультації, рекомендації, поради.

Завідувачем ведеться робота з обліку і розслідування нещасних випадків, розробки заходів щодо попередження та усунення причин травматизму вихованців під час навчально-виховного процесу відповідно до «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу» (наказ МОіН України від 31.08.2001 року № 616), та працівниками, згідно «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року № 270), видаються відповідні накази по ДНЗ.

За звітний період нещасних випадків з вихованцями під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Зареєстровано 2 випадки побутового травматизму серед працівників. Розслідування нещасних випадків проведено у відповідності до вимог нормативних документів. Постраждалі одужали. Перспективами роботи у даному напряму є посилення профілактичної роботи з педагогами, працівниками щодо недопущення травмування дітей у дошкільному закладі, підвищення працівниками персональної відповідальності щодо власного здоров’я та дотримання вимог особистої безпеки у побуті.

З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі адміністрацією ініціюються різні види контролю з залученням членів комісії з техніки безпеки та організації праці, профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.

З метою раціонального розподілу обов'язків по організації охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі впродовж року видано відповідні накази.

Адміністрацією спільно з батьківським комітетом вирішуються питання забезпечення приміщень засобами пожежегасіння. Дошкільний заклад придбав додатково 3 вогнегасника, потребує придбання ще 7, проте за відсутністю цільового фінансування, на теперішній час відсутняавтоматична пожежна сигналізація, недоукомплектовані пожежні крани, відсутній на території пожежний гідрант.

Розроблено План дій щодо захисту учасників освітньо-виховного процесу в разі виникнення надзвичайної ситуації та Інструкцію дій персоналу дошкільного навчального закладу в разі виникнення надзвичайної ситуації. Проводиться профілактична робота з перевірки протипожежного стану навчальних приміщень, стану готовності засобів пожежогасіння та дотримання учасниками навчально-виховного процесу правил техніки безпеки.

Систематично ведеться підготовка педагогічних працівників за тематикою охорони життя та здоров'я дітей, практичною спрямованістю якої є виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконання у повсякденному житті встановлених правил і норм поведінки. Щорічно в дошкільному закладі проводяться цілеспрямовані заходи: декада безпеки дорожнього руху (вересень), місячник безпеки життєдіяльності (листопад), місячник та «День цивільного захисту» (квітень), тиждень безпеки життєдіяльності (травень, червень).

На виконання рішення Запорізької обласної ради від 29.11.2007р. № 17, та наказу по Жовтневому районному відділу освіти № 32 від 21.01.2008 р., адміністрацією дошкільного навчального закладу була розроблена «Програма навчання працівників ДНЗ № 81 правилам дорожнього руху».

Програма розрахована на 20 годин. Проводиться щорічно у вересні. В процесі учбових занять: лекції, бесіди, проблемно-пошукові завдання, дидактичні ігри, практичне опрацювання дій.

На теперішній час нагальною потребою є забезпечення готовності засобів, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (засоби індивідуального захисту і пожежогасіння).

IX. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. За звітний період відсутні письмові скарги від батьків.

Впродовж 2016-2017 навчального року завідувачем здійснювався особистий прийом громадян, за графіком, затвердженим начальником територіального відділу освіти. Під час особистого прийому прийнято – 105 осіб. Працівники звертались в основному з письмовими зверненнями щодо надання різних видів відпусток: щорічних, учбових, соціальних, без збереження заробітної плати, надання довідок з місця роботи. Звернення батьків, громадян за характером проблем свідчить, що найчастіше зверталися до завідувача з питань:

- працевлаштування -19;

- прийом дітей в ДНЗ – 68;

- умови подовження терміну перебування дитини в спецгрупі – 6;

- оформлення документів для пільгового харчування дітей – 9;

- інші питання-3.

Всі порушенні питання вирішувались своєчасно, батьки отримували відповіді, клопотання працівників задовольнялись у відповідності до нормативної бази.

X. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

На початку 2016-2017 навчального року, у вересні, завідувачем, педагогами дошкільного закладу вивчено та оновлено банк даних сімей вихованців. Узагальнені дані дають змогу забезпечувати диференційний підхід в організації психолого-педагогічної, просвітницької роботи, сприяє розумінню потреб у наданні педагогічної підтримки, знайомства з нормативно – правовою базою щодо надання державних гарантій підтримки сімей пільгових категорій, забезпеченню єдності виховного впливу. Моніторинг соціального паспорту сімей за останні три роки доводить, що у 2016-2017 н.р. що зменшилась кількість повних сімей, збільшилась кількість неповних сімей та матерів – одиначок, стабільним є показник відсутності сімей асоціальних (наведено у таблиці):

рік

на обліку сімей

діти-інваліди

діти під опікою

ЧАЄС

повні сім’ї

неповні сім’ї

багатодітні

матері-одиначки

малозабезпеч.

асоціальні сім’ї

2014-2015

126

-

-

-

110

19

7

6

-

-

2015-2016

127

-

-

-

117

12

6

5

-

-

2016 -2017

126

-

-

-

111

17

5

10

2

-

Враховуючи данні соціального паспорту батьків, впродовж року проводилась робота з різними категоріями родин з метою забезпечення повноцінного родинного виховання малят.

Завідувач опікується створенням умов для дітей пільгових категорій. Діти з багатодітних родин з березня 2016 року забезпечені безкоштовним харчуванням. Вихованці груп компенсуючого типу звільнені від оплати за харчування дітей. З березні 2016 року було проведено заходи щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа сімей пільгових категорій: діти із сімей учасників бойових дій у зоні АТО, багатодітні сім’ї, сім'ї, що отримують допомогу від держави як малозабезпечені. Таким чином 62 дітей сімей пільгових категорій були забезпечені безкоштовним харчуванням. Сім’ї, які виховують дітей пільгових категорій забезпечені психолого-педагогічним супроводом.

XI. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

В дошкільному закладі існує система заохочень працівників, як педагогів так і технічного персоналу. Адміністрація використовує наступні види заохочень: моральні та матеріальні. До моральних ми відносимо: подяки, нагородження грамотами, дипломами. До матеріальних: преміювання з фонду економії заробітної плати, за узгодженням з територіальним відділом освіти, щорічна винагорода педагогічним працівникам, у відповідності до ст.57«Закону про освіту» - при наявності фінансування, щорічна матеріальна допомога на оздоровлення педагогам, з 2011 року - медичному персоналу, преміювання працівників за досягнення у професійній діяльності з фонду економії заробітної плати дошкільного закладу, всі види матеріальних заохочень узгоджуються з профспілковим комітетом дошкільного закладу.

З метою регулювання системи нагородження, охоплення заохоченнями різних категорій працівників, контролю за дотриманням вимог «Положення про відомчі заохочувальні відзнаки», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 р. № 605, адміністрацією ведеться облік моральних, матеріальних заохочень.

Аналіз матеріального заохочення працівників розподілився таким чином: в 2016 році - 5 педагогів, 4 технічний персонал; 2017 рік - 4 педагоги, 5 технічний персонал; У 2016-2017 н.р. працівники отримали додаткові соціальні відпуски, відповідно до чинного законодавства. Працівникам певних категорій було виділено безкоштовні путівки для оздоровлення дітей у дитячих центрах відпочинку у м. Приморськ, Бердянськ.

Завідувачем підтримуються ініціативи колективу щодо організації святкування традиційних та професійних свят «8 Березня», «День працівників освіти», «Новий рік». Щорічно у травні, червні за ініціативою завідувача, при підтримці профспілкового комітету, для працівників організовується «День здоров’я» на о.Хортиця у вихідні від роботи дні. Такі форми роботи з колективом сприяють об’єднанню колективу, дають можливість відпочити у природному довкіллі, налагодити між особисті стосунки.

XII. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У дошкільному закладі діє Рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання результативності освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, організація традиційних дитячих свят, шляхи поповнення рахунку Громадського благодійного фонду «Освіта»., звітування про цільове використання благодійної допомоги батьків вихованців.

Дошкільний заклад співпрацює: з художнім музеєм, який організовує виїзні тематичні виставки для дошкільників, з Обласним ляльковим театром, який є частим гостем у дошкільному закладі, з театральною студією «Свія», актори якої приймають участь у творчих проектах дошкільного закладу; дошкільним закладом налагоджена співпраця з Пожежно-технічною виставкою, яку відвідують старші дошкільники щорічно у травні під час проведення Тижня безпеки життєдіяльності.

Перспективами роботи в даному напрямку я визначаю за необхідне налагодження співпраці з громадськими суспільними організаціями міста, району з метою участі їх представників у зборах учасників навчально-виховного процесу і формування у батьків, дітей, працівників стійкої громадської позиції та патріотичного виховання дошкільників. Висвітлення інформації про досягнення вихованців та педагогів дошкільного закладу у ЗМІ, друкування у фахових виданнях матеріали передового педагогічного досвіду педагогів, участь у педагогічних виставках, конкурсах .

Звіт підготувала завідувач ДНЗ № 81: С.І.Крюковська

Кiлькiсть переглядiв: 184

Коментарi